page contents
 • 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  Aanbieder: Stadstaxi Rotterdam, handelende onder de naam Stadstaxi Rotterdam

  Consument: de partij die de Diensten van Aanbieder afneemt

  Diensten: het faciliteren van het vervoer van Consument door Vervoerder tegen betaling van de prijs.

  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en Consument aangaande de levering van Diensten door de Aanbieder.

  Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens personeel daarbij inbegrepen, die zich verbindt personen te vervoeren en bagage te vervoeren.

 • 3.1 De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichting tot afname en betaling van de Diensten, komt tot stand na aanvaarding door Consument van het Aanbod en ontvangst door Vervoerder van de betaling door Consument overeenkomstig artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden.

  3.2 Na totstandkoming van de Overeenkomst, zal door Aanbieder aan Consument een factuur verstrekt worden. De Overeenkomst is persoonlijk van aard en niet overdraagbaar aan derden door Consument, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen tussen Vervoerder en Consument.

  3.3 Controleer de vluchtgegevens op de bevestiging en factuur, deze worden als uitgangspunt voor de ophaaltijd aangehouden. Indien deze gegevens niet kloppen, neem dan uiterlijk 24 uur vóór incheck- of aankomsttijdstip contact op met (010) 8182823 of mail via info@stadstaxirotterdam.nl. Wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek betekent dat wij u niet binnen onze voorwaarden kunnen vervoeren.

  3.4 Indien u een onjuiste boeking maakt en dit niet oplost voordat de taxi naar u onderweg is, dan brengt Stadstaxi Rotterdam de geboekte rit bij u in rekening. Controleer uw boeking goed. Ziet u van te voren een fout, bel dan direct met (010) 8182823 of mail via info@stadstaxirotterdam.nl, zodat Stadstaxi Rotterdam uw boeking kan aanpassen.

  3.5 Uiterlijk 24 uur voor aankomst van de doorgegeven vlucht of indien u eerder aankomt, uiterlijk 24 uur voor dat eerdere aankomsttijdstip, dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan, wordt geen garantie gegeven dat u binnen de in artikel 6.2 genoemde maximale wachttijd na meldtijd vertrekt. Wij doen er dan echter alles aan om u zo snel mogelijk te vervoeren. Voor het doorgeven van vluchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van het telefoonnummer +31 10 8182823 of anders info@stadstaxirotterdam.nl

  3.6 Wijziging van vluchtnummer en/of datum van uw terugreis Uiterlijk 24 uur voor aankomst van de doorgegeven vlucht of indien u eerder aankomt, uiterlijk 24 uur voor dat eerdere aankomsttijdstip, dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan, wordt geen garantie gegeven dat u binnen de in artikel 6.2 genoemde maximale wachttijd na meldtijd vertrekt. Wij doen er dan echter alles aan om u zo snel mogelijk te vervoeren. Voor het doorgeven van vluchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van het telefoonnummer +31 10 8182823 of anders info@stadstaxirotterdam.nl

 • 4.1 Consument heeft het recht de Overeenkomst met tevoren overeengekomen factuurprijs te annuleren.

  4.2 Om in aanmerking te komen voor restitutie van de overeengekomen prijs, dient een dergelijke annulering schriftelijk of per e-mail te geschieden en uiterlijk 24 uur voor de dag van de aanvang van het vervoer door Aanbieder ontvangen te zijn.

  4.3 Bij ontvangst door Aanbieder van een annulering uiterlijk 24 uur van de aanvang van het vervoer, zal binnen dertig (30) dagen restitutie plaatsvinden van de factuurprijs, onder aftrek van 10% van de factuurkosten met een minimum van € 10,- per reservering, als vergoeding voor de administratiekosten.

  4.4 In het geval van een annulering binnen 24 uur van het vervoer of in het geval van een Overeenkomst die tot stand gekomen is binnen 24 uur voor aanvang van het vervoer, bestaat voor Consument geen recht op restitutie van de reservering.

 • 5.1 Stadstaxi Rotterdam stemt het voertuig af op het door uw opgegeven aantal stuks bagage. Wanneer uw bagage bij vertrek niet overeenkomt met uw opgegeven aantal stuks dan zal Stadstaxi Rotterdam geen verantwoordelijkheid dragen voor succesvolle uitvoering van uw rit.

 • 6.1. Bij boeking bepaalt u zelf de tijd waarop u opgehaald wilt worden.

  6.2 Wij hanteren een marge van 15 minuten voor of na de gewenste ophaaltijd. Indien de chauffeur 15 minuten na de gevraagde ophaaltijd niet aanwezig is, dient u contact op te nemen via 0611235933 / 0611414238 / 0621927832 of 0651405095

  6.3 Wanneer de vlucht vertraagd is, hoeft u dit niet door te geven. Stadstaxi Rotterdam houdt hier al rekening mee.

  6.4.U dient zich zo snel mogelijk na landing te melden bij het Meetingpoint op Amsterdam Airport Schiphol ook dient u na de landing zo snel mogelijk uw eventuele doorgegeven mobiele nummer aan te zetten. Na melding bij het Meetingpoint wordt u zo snel mogelijk echter binnen een 15 min opgehaald. Bij aankomst op een andere luchthaven dan Amsterdam Airport Schiphol gelden de bij de reservering afgesproken trefpunt.

  6.5.Wanneer een klant zich niet binnen een half uur na afhandeling van de vlucht op Schiphol zal melden bij het Meetingpoint behoudt Stadstaxi Rotterdam zich het recht de chauffeur vergeefs te melden en vervallen alle rechten op de geboekte rit. De kosten van deze rit zullen dan in rekening naar de klant gebracht worden.

  6.6. Stadstaxi Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertragingen in het vervoer, inclusief schade die veroorzaakt wordt door het missen van een eventuele reisaansluiting, vliegaansluitingen daarbij inbegrepen. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen

 • 7.1 U kunt via iDEAL, creditcard of overboeking vooraf betalen. In geval van een retourrit dient u in alle gevallen de terugrit af te rekenen. Elke rit vanaf een luchthaven naar een ander adres dient u via iDEAL, creditcard of overboeking vooraf te betalen. Boekingen via internet, met een rit vanaf een luchthaven, waarvoor uiterlijk 24 uur voor vertrek géén betaling is ontvangen, zullen niet worden uitgevoerd. De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer, waarvan de klant door middel van een definitieve bevestiging op de hoogte wordt gesteld.

 • 8.1 Het feitelijke vervoer zal plaatsvinden door Vervoerder.

  8.2 De feitelijke vervoersovereenkomst komt tot stand tussen Consument en Vervoerder en dientengevolge is Aanbieder geen partij bij de uiteindelijke vervoersovereenkomst.

  8.3 Op de feitelijke vervoersovereenkomst en het vervoer door Vervoerder van Consument en Bagage, zijn van toepassing de algemene (vervoers) voorwaarden als gehanteerd door Vervoerder

  8.4 In het geval van een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en de algemene (vervoers) voorwaarden als gehanteerd door Vervoerder, zullen de Algemene Voorwaarden van Aanbieder prevaleren.

  8.5 Consument zal op de op het aangegeven datum, locatie en tijdstip gereed staan voor aanvang van het vervoer.

  8.6 Aanbieder heeft het recht om ritten van Consument en andere passagiers te combineren. Dit kan een afwijkende route inhouden, maar de gerelateerde rijtijd voor Consument mag in een dergelijke situatie maximaal vijfendertig procent (35%) meer bedragen van de reguliere rijtijd met een directe verbinding over de weg.

 • 9.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten schriftelijk en binnen tien (10) werkdagen nadat Consument het vermeende gebrek heeft geconstateerd, door Consument bij Aanbieder worden ingediend.

  9.2 Klachten van Consument die niet overeenkomstig 9.1 bij Aanbieder zijn ingediend, behoeven niet door Aanbieder in behandeling te worden genomen.

 • 10.1 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Diensten, of ten gevolge van het vervoer door Vervoerder van Consument en Bagage (inclusief letselschade, financiële schade en materiële schade geleden door Consument).

  10.2 Mocht Aanbieder ongeacht het bepaalde in het voorgaande lid toch aansprakelijkheid zijn jegens Consument, is de aansprakelijkheid van Aanbieder jegens Consument uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Consument aan Aanbieder betaalde vergoedingen exclusief BTW.

  10.3 De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder of zijn werknemers.

 • 11.1 Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van Vervoerder of ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de Aanbieder feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen

 • 12.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

  12.2 De Rechtbank te Rotterdam is exclusief bevoegd om geschillen tussen Aanbieder en Consument, voortvloeiende uit de Overeenkomst, kennis te nemen.

 • 13.1 Nietigheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk overeenkomen met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.